Čestné prohlášení, dokumentace stvrzující rozsah
práce a pravidel naši spolupráce

Na straně dodavatele: já, Benny Krobot

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona.

IČO : 09015621

Zapsán v živ. rejstříku vedeném na Městském úřadě v Hodoníně, Národní třída 373/25, 69501 

Čestně prohlašuji,

že naši spolupráci na základě smluvní, emailové komunikace v případě započetí díla, nebo výkonu práce, bez předem stanoveného jiného písemného ujednání považuji zodpovědně, závazně spolu se všemi body naší dohody, osobně a čestně.

Dále v rámci externí, nebo interní spolupráce po vás vyžaduji oprávnění a přístup do administrace vašeho webu, vzdálené plochy, počítače, nebo jiného zařízení, které potřebuji ke své práci z plné role:“Administrátora“. Abych mohl na vaši žádost a vystavenou fakturaci k danému úkonu udělat analýzu, průzkum webu, opravit nějaký prvek, nebo zapojit a naprogramovat potřebnou novou funkci. 

V případě podílení se na úkonech spojených se soc. Sítěmi také přístup k vašim sociálním sítím  a účtům, firemní historii objednávek a dalším citlivým datům – know-how, autorským právům, nebo jiným dokumentům a osobním údajům z řady cloudové, serverové, nebo platformové podoby obsahující přístupy k FTP, databázím, sítím, uživatelským rozhraním, operačním systémům – linux, windows, Ios, android, softwarové, nebo hardwarové dispozici zařízeních jako fyzických strojů, počítačů, laptopů, notebooků, tabletů, telefonů, tiskáren, síťových a serverových skříní, digitálních nosičů apod… A to přístup udělený izolovaně na základě dohody podle zadaného úkolu práce.

Z tohoto důvodu mám zde své čestné prohlášení, písemnou dokumentaci, která podpisem stvrdí všechny zmíněné kroky naší spolupráce o vykonaném rozsahu práce z mé strany, která se vztahuje k úkonům, ke kterým jsem byl pověřen na základě objednávky, nebo vznesení dotazu, či emailové korespondence z vaší strany. A to na straně odběratele „vaší“, kdy podpisem mého čestného prohlášení a zároveň písemným ujednáním o smluvním díle, na základě kterého bude vystavena řádná fakturace spolu se všemi požadovanými činnostmi vyjadřujete závazný souhlas se všemi ujednáními tohoto prohlášení.

V čestném prohlášení se zavazuji na základě vystavené fakturace mezi stranami jakožto písemnému dokumentu nabývající tuto moc k mlčenlivosti v souladu s GDPR
a uchování veškerých firemních i osobních informací. Žádné z těchto informací nebudou žádným způsobem z mé strany využity, zneužity, uloženy, staženy, zkopírovány, vyfoceny, předány další osobě, nebo straně, nebo jakkoliv jinak zálohovány a použity bez případného vašeho písemného souhlasu o daném úkonu. Zavazuji se tak k mlčenlivosti, slibu, spolupráci a zachování informace, duševního, nebo fyzického majetku. Know-how, autorských děl, hesel a oprávnění výlučně po dobu trvání rozsahu sjednané práce a nadále s těmito informacemi nikterak nezacházet. V opačném případě prohlašuji, potvrzuji a jsem si vědom všech právních kroků z vaší strany, postihu a stíhání za nedodržení tohoto písemného ujednání – četného prohlášení mou osobou. V případě zřízení nové služby, nebo opravy či zásahu do již služby fungující podléhají mé kroky o spolupráci a jejího ukončení, nebo předání zpět v plném rozsahu mými obchodními podmínkami, které se k této dokumentaci/čestnému prohlášení vztahují a se kterými po podpisu této dokumentace souhlasíte v plném znění.

Pokud v rámci nastavení pro opravu, zřízení nové služby, zálohu, programování, nebo jiného úkonu budu nucen přistupovat k citlivým údajům, nebo zjištění vašeho:“Know-How“, ceníků, fotek, textů a jiných autorských práv, případně objednávkám, fakturaci, kontaktním informací ohledně zákazníků apod, mohu svoji aktivitu na vašem webu na žádost monitorovat v reálném čase skrz programy zaznamenávající každou moji jednotlivou událost od přihlášení s vygenerovaným jednorázovým aktivačním klíčem pro unikátní přístup. Následující záznam, jakožto doložený fyzický monitorovaný proces vám mohu odeslat, předat ve fyzické podobě na USB jednotce a nebo poskytnout online skrz bezpečné uložiště a stažení zabezpečené heslem na mém webu.

Dále

– Pomoci „vzdálené podpory – kdy ke své práci užívám oficiální certifikovaný a zabezpečený program jako je:“ Team Viewer“, můžete celou moji práci mapovat
v každém pohybu myši, streamovat, nebo ukládat a vidět skrz váš monitor, nebo sdílené zařízení, na kterém se pohybuji. Tato vámi, nebo mnou zaznamenaná relace nabývá na základě vystavené fakturace mezi námi duševního majetku, který vám náleží v jakémkoliv užití, šíření, sdílení apod. Z pozice správce tak vidíte přihlášení
v reálném čase. V případě potřeby můžete o tyto aktivity, služby předem zažádat před započetím mé práce a to písemně, nebo elektronicky na adresy uvedené
v mých obchodních podmínkách. Pokud tak vysloveně neučiníte, neberu za případně vzniklou škodu žádnou zodpovědnost. O svém přístupu a výstupu vždy předem informuji a přístup mám pouze na základě vámi uděleného přihlašovacího jména, hesla a časového rozvrhu, který na na vašem webu, prohlížeči, nebo zařízení strávím. Po odhlášení pod předem generovaným jednorázovým klíčem, dojde k přerušení spojené relace a dále již přístup z mé strany nebude možný. To samé platí pro dočasně udělená administrátorská oprávnění, nebo jiné účty. Kdy po ohlášení o ukončení relace  z mé strany, dojde k naplnění závazku v plném rozsahu dle stanového rozsahu práce. V tomto okamžiku považuji relaci, spolupráci, nebo jakýkoliv jiný zásah či opravu za ukončenou a nenesu žádnou odpovědnost za nedodržení smazání přiděleného účtu z vaší strany pro moji potřebuju včetně poskytnutí hesel, účtů apod.

V rámci externí spolupráce a úpravách na vašem webu, sociální síti, programu, nebo jiném administrátorském rozhraní si vyhrazuji právo na samostatný přístup.
Po domluvě a požadavku na úpravu, nebo jiný úkon si žádám omezený přístup k webu a to výhradně mojí osobou. Zde po předem sjednaném čase, který si písemně, nebo v emailové komunikaci stanovíme, dojde z vaší strany k odhlášení všech případných kolegů, administrátorů, nebo jiných lidí či stran, mající přístup do tytéž služby/zařízení. Zde doporučuji vaši aktuální službu v jakémkoliv rozsahu předem zálohovat. Pokud nedokážete patřičnou zálohu zajistit, zajistím ji na vaši žádost předem já na počátku vstupu, kdy vám bude následně odeslána, nebo poskytnuta ke stažení z mého zabezpečeného prostředí webové služby. Tato služba
je zpoplatněna.

S počátkem mé práce po prvním přihlášením tak souhlasíte s těmito podmínkami a odhlásíte se ze všech účtů spojených s webem, nebo jinou aktuálně spravovanou relací jako je: administrace, mysql, phpmyadmin, FTP, databáze, XML, programový přístup, server uložiště, nastavení a správa externího účtu s nositelem
a registrátorem domény a webhostingu, všech Google aplikací, měřících metrik, sociálních účtů, emailových klientů, počítačových operačních systémů apod služeb. Zahájení mého vstupu pak na vaši žádost povede k okamžitému monitorování prováděné operace a kontroly stavu přihlášení, nebo spuštění relace z jakéhokoliv jiného prohlížeče, platformy, účtu, nebo uživatele. V případě nedodržení této výjimky se zříkám jakékoliv zodpovědnosti za ztrátu dat, poškození platformy zahrnující (SW – HW), chybná zobrazení, ukončené relace, ztráty dat a případné chyby, nebo škody vzniklé v čase mého přihlášení  v jakémkoliv a plném rozsahu. Toto čestné prohlášení nabývá právní moci jakožto průkazný materiál a písemná dohoda o provedených úkonech podepsaná každou stranou před zahájením dohodnuté činnosti.

(Doložka o rozsahu, nebo podrobném provedení zadaného úkonu bude uvedena ve vystavené faktuře z mé strany). V případném porušení a nedodržení skutečností vyplývající z tohoto čestného prohlášení sepsaného mojí osobou z vaší strany, zaniká jakákoliv náhrada, vymáhání,  či odškodnění za případně vzniklé škody. Tato dokumentace se vztahuje k obchodním podmínkám spolu se souhlasem GDPR a užití cookie souborů, jenž mám uvedené na webových stránkách www.bennykrobot.cz

Tato dokumentace není součástí kupní smlouvy / fakturace a proto si o ni v případě potřeby zažádejte před vystavením fakturace.

Čestné prohlášení / písemná dokumentace o souhrnu a zahájení činnosti spolu s jejími  pravidly / informacemi o prováděném rozsahu práce a průběhu na základě podepsané dokumentace oběma stranami.

Benny Krobot

V Hodoníně dne: 10.1.2024

Kontaktní informace

Benny Krobot

Právní forma:
Fyzická osoba podnikající dle
živnostenského zákona

Tel: +420 608 963 019

Email: info@bennykrobot.cz 

- fakturace@bennykrobot.cz

IČO : 09015621
Nejsem plátce DPH

Datová schránka: ID schránky:
zzpvx9u

Zapsán v živ. rejstříku vedeném na
Městském úřadě v 
Hodoníně,
Národní třída 373/25, 69501

Realizace

 

Tvorba webu - e-shopu

Sociální sítě

Reklama

Školení, IT kurzy

Oprava SW a HW
(notebooky, tablety, telefony, tiskárny)

K zastižení:
Po - Pá (15:00 - 19:00)
na výše uvedeném telefonním čísle

Copyright © 2024 všechna práva vyhrazena www.bennykrobot.cz