Obchodní podmínky

1. Vymezení pojm
Dodavatelem/zhotovitelem/prodávajícím – se rozumí podnikatel a zároveprovozovatel internetových stránek www.bennykrobot.cz

Benny Krobot

Fyzická osoba podnikající dle ivnostenského zákona.
I
O : 09015621
Zapsán v
iv. rejstíku vedeném na Mstském úadv Hodonín, Národní tída 373/25, 69501 Se sídlem: Vřesová 3630/9, Hodonín 695 01 Kontaktní údaje:

E-mail: info@bennykrobot.cz
Telefon: +420 608 963 019
Web: www.bennykrobot.cz

2. Základní ustanovení

2.1.Tyto veobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané del § 1751 a násl. zákona . 89/2012 Sb., obanskzákoník (dále jen „obanskzákoník“)

2.2 Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické, nebo právnické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou innost jako spotebitel, nebo v rámci své podnikatelské innosti (dále jen: „kupující“) prostednictvím webového rozhraní umístného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.bennykrobot.cz

2.3 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou souástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvmají pednost ped ustanoveními tchto obchodních podmínek.

2.4 Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v eském jazyce.

3. Informace o cenách

3.1 Ceny, pípadnceník uvedenna internetovch stránkách www.bennykrobot.cz má pouze informativní charakter, orientaní ceny vymezující rozhraní ceny, která se tká výčtu bod, jennáleí fyzicky pevnch ástí dohody o zízení poadované sluby jako jsou zakoupení a zízení domény, web-hostingu, SSL certifikace,
e-mailov
ch schránek, cloudového uloitapod…

3.2 Pevnou a tedy konenou ástku/cenu si obstrany urí vzájemnou komunikací
a dohodou v p
edem jasnstanovené podobza rozsah prací, které budou vykonány. Vekerá kalkulace, cenní, nebo návrh zadávaného díla jsou zdarma.

3.3 Pevnou, závaznou a konenou cenou se rozumí odsouhlasená a vyhotovená faktura s informacemi ohlednjednotlivch boda rozsahu práce.

3.4 Vekerá prezentace aktuálnnabízench slueb umístná na webu www.bennykrobot.cz je pouze informativního charakteru a prodávající není povinen uzavít kupní smlouvu ohledntchto slueb.

4. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

4.1 Náklady vzniklé kupujícímu pi pouití komunikaních prostedkna dálku
v souvislosti s uzav
ením kupní smlouvy (náklady na internetové pipojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se nelií od základní sazby.

4.2 Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

Vyplněním a odesláním objednávkového formuláře bez registrace skrz mé webové stránky www.bennykrobot.cz
Odesláním e-mailu s požadavkem, či objednávkou skrz přímou e-mailovou adresu: info@bennykrobot.cz Telefonním hovorem telefonicky po vzájemné dohodě
o objednávce, nebo uzavření kupní smlouvy o daném rozsahu práce/díla uskutečněným skrz mé telefonní číslo: +420 608 963 019 .Osobně, ústně, nebo písemnou dohodou sjednané na schůzce, kterou realizujeme na základě výše zmíněných typech komunikace.

4.3 Pi zadávání objednávky si kupující vybere rozsah práce, zakoupeného duevního obsahu vlastnictví, obsahující autorská práva a licence, poet kus, zpsob platby a zhotovení.

4.4 V pípad, e nkterz poadavkuvedench v objednávce nemůže prodávající splnit, zale kupujícímu na jeho emailovou adresu pozmnnou nabídku. Pozmnná nabídka se povauje za novnávrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém pípaduzavena potvrzením kupujícího o pijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenou v tchto obchodních podmínkách.

4.5 Vechny objednávky pijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zruit objednávku, dokud není kupujícímu dorueno oznámení o pijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zruit objednávku telefonicky na telefonní íslo nebo email prodávajícího uvedenv tchto obchodních podmínkách.

5. Platební podmínky a předání díla

5.1 Cenu za zvolené služby, případně jiné produkty předem stanovené dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby: Bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č.608963016/5500, vedený u Raiffeisen stavební spořitelna a.s. , Hvězdova 1716 / 2b, 140 78 Praha 4.

5.2 V pípadbezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splnn okamikem pipsání písluné ástky na bankovní úet prodávajícího.

5.3 Prodávající nepoaduje od kupujícího pedem ádnou zálohu i jinou obdobnou platbu. Vyjma pedem dohodnuté platby tkající se nákupu a zízení slueb, které souvisí se zapoetím práce na daném dílu. V takovém pípadkupující obdrí samostatnou fakturu vztahující se k úelu úhrady na zízení poadované sluby. Tato faktura nesloua není fakturou zálohovou. Vztahuje se k samostatné činnosti a zřízení náležitých prvků, které se týkají zhotovení celého díla.

5.4 Pedáním díla a uzavením obchodu se rozumí finální prezentace a prohlídka poadovaného díla, které si spolenprojdeme a zkontrolujeme dle vech bodzadání. V tomto bodvystavuji kompletní fakturu na pedem pesndohodnutou ástku.

5.5 Po pipsání celé ástky na mj úet, pedávám od zhotoveného díla: “Klíe”, ímse rozumí unikátní pihlaovací identifikaní údaj. Zpravidla: uivatelské jméno
a heslo, které se vztahuje ke v
em potebnm útm, zízenm s danm dílem kupujícímu jak vytvoench, zakoupench, nebo zprostedkovanch tetí stranou.
V tento okam
ik kupující nabvá vlastnické právo a prodávající jinenese ádnou zodpovdnost z a nedodržení, nesplnění, nebo porušení podmínek/pravidel pro vedení takové služby jako je: (internetové stránky, fóra, chat platformy, e-shopu, blogu, uložiště aj.) v pípadporuení autorského práva, uvedení nepravdivch údaj, plagiátorství, kopírování, nebo uvedením i pouitím jakchkoliv informací, které jsou v rozporu s eskou legislativou a právním ustanovením České republiky a to i
v situaci, že na žádost, nebo z dobré vůle zůstanu v dané službě jako její správce, nebo jako majitel nadále v držení doménového jména, e-mailových klientů
a webhostingu. Plný rozsah případně vzniklých škod ve všech ohledech nese kupující. V případě zřeknutí práva na plnou zodpovědnost všech mou vytvořených
a zajištěných služeb, nebo jakoukoliv spoluúčast může kupující písemně sepsat do žádosti o opuštění
a kompletního předání díla včetně všech jeho součástí, kdy písemně oznamuje, že si nepřeje další spolupráci, nebo jakoukoliv moji účast, zásah, držení nebo vlastnění patřičného díla a to na moji adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Pakliže tak neučiní, jakákoliv má další případná spolupráce, nebo spolu vedení uživatelského účtu, jeho správy, držení v osobním vlastnictví apod, se nedá brát za spoluúčast z mé strany a netýká se mě v žádném bodě výše zmíněném ohledně případně vzniklé škody. Po skončení této sedmi denní ochranné lhůty bez obdržení výlučného ukončení mé spolupráce zaslané písemně na moji adresu se zříkám jakékoliv zodpovědnosti a kupující s tím plně souhlasí.

5.6 Po odeslání, pedání, nebo sdlení tchto pihlaovacích údajv jakékoliv podob(bude zaznamenáno) nenesu ádnou zodpovdnost za ztrátu, odcizení, vykradení, napadení, nebo zneuití tchto údajtetí stranou, osobou pedem neprověřenou, nebo z dvodu pepsání heslového klíe na nižší stupezabezpeení.

5.7 Prodávající není plátcem danz pidané hodnoty. Daovdoklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu .

5.8 Prodávající vystaví kupujícímu daovdoklad – fakturu. Daovdoklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.

6. Odstoupení od smlouvy

6.1 Kupující, kteruzavel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou innost jako spotebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

6.2 Lhta pro odstoupení od smlouvy iní 14 dnode dne pevzetí objednávky.

6.3 Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy pi poskytování slueb, jestlie byly splnny s jeho pedchozím vslovnm souhlasem ped uplynutím lhty pro odstoupení od smlouvy a prodávající ped uzavením smlouvy sdlil kupujícímu,  e v takovém pípadnemá právo na odstoupení od smlouvy.

6.4 O dodávce slueb, jejichcena závisí na vchylkách finanního trhu nezávisle na vli prodávajícího a k nmumůže dojít bhem lhty pro odstoupení od smlouvy. Tká se pouze slueb poskytovanch tetí stranou v mém uití a poskytnutí ke zhotovením díla.

6.5 O dodávce slueb, které byly upraveny podle pání kupujícího nebo pro jeho osobu.

6.6 Dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosii a byl dodán s pedchozím vslovnm souhlasem kupujícího ped uplynutím lhty pro odstoupení od smlouvy a prodávající ped uzavením smlouvy sdlil kupujícímu, e v takovém pípadnemá právo na odstoupení od smlouvy.

6.7 Pro dodrení lhty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohláení o odstoupení ve lhtpro odstoupení od smlouvy.

6.8 Odstoupení od kupní smlouvy zale kupující na emailovou nebo doruovací adresu prodávajícího uvedenou v tchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladnpijetí formuláe.

6.9 Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladn, nejpozdji vak do 14 dnod odstoupení od smlouvy, vechny peněžní prostedky které od nho pijal, a to stejnm zpsobem. Prodávající vrátí kupujícímu pijaté peněžní prostedky jinm zpsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí, písemn, nebo elektronicky si to potvrdí a pokud mu tím nevzniknou dalí náklady.

6.10 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit pijaté peněžní prostedky kupujícímu díve, nemu kupující sluby obsahující duevní materiál, nebo fyzické klíe k dílu pedá nebo prokáe, e je prodávajícímu odeslal a nevytvoil ádné jiné kopie, nebo pihláení

7. Doručování

7.1 Smluvní strany si mohou vekerou písemnou korespondenci vzájemndoruovat prostednictvím elektronické poty, nebo písemnna adresu uvedenou v tchto podmínkách.

7.2 Kupující doruuje prodávajícímu korespondenci na emailovou, nebo fyzickou adresu uvedenu v tchto obchodních podmínkách. Prodávající doruuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho e-mailové schránce po obdrení objednávky, nebo zptnna fyzickou adresu na základuvedench informací
v psané podob
.

8. Ujednání

8.1 Prodávající je oprávnn k prodeji slueb na základě živnostenského oprávnní. ivnostenskou kontrolu provádí v rámci své psobnosti písluný živnostenskad. eská obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodrováním zákona . 634/1992 Sb., o ochranspotebitele.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Vekerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se ídí právním ádem eské republiky. Pokud vztah zaloenkupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, e vztah se ídí právem eské republiky. Tímto nejsou dotena práva spotebitele vyplvající z obecnzávaznch právních pedpis.

9.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán ádnmi kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) obanského zákoníku.

9.3 Vechna práva k webovm stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, vetnrozvrení stránky, fotek, film, grafik, ochrannch známek, loga
a dal
ího obsahu a prvk, náleí prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak pouívat webové stránky nebo jejich ást bez souhlasu prodávajícího.

9.4 Prodávající nenese odpovdnost za chyby vzniklé v dsledku zásahtetích osob do internetového prostedí webu, nebo v dsledku jeho uití v rozporu s jeho urením. Kupující nesmí pi vyuívání internetovch stránek pouívat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat ádnou innost, která by mohla jemu nebo tetím osobám umonit neoprávnnzasahovat i neoprávnnuít programové vybavení nebo dalí souásti tvoící internetové stránky
a u
ívat je, nebo jeho ásti, nebo softwarové vybavení takovm zpsobem, kterby byl v rozporu s jeho urením, nebo úelem.

9.5 Kupující tímto pebírá na sebe nebezpeí zmny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 obanského zákoníku.

9.6 Kupní smlouva vetnobchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podoba není pístupná ádné jiné osob, nebo stran.

9.7 Znní obchodních podmínek může prodávající mnit i doplovat bez pedem daného oznámení. Tímto ustanovením nejsou dotena práva a povinnosti vzniklá po dobu úinnosti pedchozího znní obchodních podmínek.

9.8 Obchodní podmínky jsou vdy souástí emailové pílohy spolens fakturací zasílané z emailové schránky: fakturace@bennykrobot.cz ,
nebo info@bennykrobot.cz. Jakmile jsou 
obchodní podmínky odeslány na emailovou adresu kupujícího společně s fakturací, aniž by se elektronická pošta vrátila zpět, nebo došla okamžitě nazpět z důvodu chybné schránky na straně kupujícího, považuje se tato zpráva s předanými informacemi za doručenou a kupující tím vyjadřuje souhlas, že byl s těmito obchodními podmínkami včetně příloh dokumentace, čestného prohlášení a GDPR řádně seznámen a souhlasí s platností v plném rozsahu. Všechny aktuální dokumenty jsou dostupné na webové stránce.

10 Odkazy:

www.bennykrobot.cz
www.bennykrobot.cz/obchodni-podminky/
www.bennykrobot.cz/cestne-prohlaseni/
www.bennykrobot.cz/gdpr-cookie/

Tyto obchodní podmínky nabvají úinnosti dnem 1. 2. 2024

Obchodní podmínky v PDF

Kontaktní informace

Benny Krobot

Právní forma:
Fyzická osoba podnikající dle
živnostenského zákona

Tel: +420 608 963 019

Email: info@bennykrobot.cz 

- fakturace@bennykrobot.cz

IČO : 09015621
Nejsem plátce DPH

Datová schránka: ID schránky:
zzpvx9u

Zapsán v živ. rejstříku vedeném na
Městském úřadě v 
Hodoníně,
Národní třída 373/25, 69501

Realizace

 

Tvorba webu - e-shopu

Sociální sítě

Reklama

Školení, IT kurzy

Oprava SW a HW
(notebooky, tablety, telefony, tiskárny)

K zastižení:
Po - Pá (15:00 - 19:00)
na výše uvedeném telefonním čísle

Copyright © 2024 všechna práva vyhrazena www.bennykrobot.cz