Obchodní podmínky

1. Vymezení pojmů

Dodavatelem/zhotovitelem/prodávajícím – se rozumí podnikatel a zároveň provozovatel internetových stránek www.bennykrobot.cz

Benny Krobot

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona.

IČO : 09015621

Zapsán v živ. rejstříku vedeném na Městském úřadě v Hodoníně, Národní třída 373/25, 69501

Se sídlem: Vřesová 3630/9, Hodonín 695 01

kontaktní údaje:

email: info@bennykrobot.cz

telefon: +420 608 963 019

web: www.bennykrobot.cz

2. Základní ustanovení

  1. 2.1.Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle
   § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

2.2 Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické, nebo právnické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.bennykrobot.cz

2.3 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání   v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

2.4   Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

3. Informace o cenách

3.1 Ceny, případně ceník uvedený na internetových stránkách www.bennykrobot.cz má pouze informativní charakter, orientační ceny vymezující rozhraní ceny, která se týká výčtu bodů, jenž náleží fyzicky pevných částí dohody o zřízení požadované služby jako jsou zakoupení a zřízení domény, web-hostingu, SSL certifikace, e-mailových schránek, cloudového uložiště apod…

3.2 Pevnou a tedy konečnou částku/cenu si obě strany určí vzájemnou komunikací a dohodou
s předem jasně definovaném rozsahu práce podle zadání. Veškerá kalkulace, cenění, nebo návrh zadávaného díla jsou zdarma.

3.3 Pevnou, závaznou a konečnou cenou se rozumí odsouhlasená a vyhotovená faktura
s informacemi ohledně jednotlivých bodů a rozsahu práce.

3.4 Veškerá prezentace aktuálně nabízených služeb umístěná na webu www.bennykrobot.cz je pouze informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb.

4. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

4.1 Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku
v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.2 Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

 • Vyplněním a odesláním objednávkového formuláře bez registrace skrz mé webové stránky www.bennykrobot.cz
 • Odesláním e-mailu s požadavkem, či objednávkou skrz přímou e-mailovou adresu: info@bennykrobot.cz
 • Telefonním hovorem telefonicky po vzájemné dohodě o objednávce, nebo uzavření kupní smlouvy o daném rozsahu práce/díla uskutečněným na mé telefonní číslo:
  +420 608 963 019
 • Osobně ústní, nebo písemnou dohodou sjednané na schůzce, kterou realizujeme na základě výše zmíněných typech komunikace.

4.3 Při zadávání objednávky si kupující vybere rozsah práce, zakoupeného duševního obsahu vlastnictví obsahující autorská práva a licence, počet kusů, způsob platby
a zhotovení.

4.4  V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

4.5 Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený
v těchto obchodních podmínkách.

5. Platební podmínky a předání díla

5.1 Cenu za zvolené služby, případně jiné produkty předem stanovené dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

 • Bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č.608963016/5500, vedený u Raiffeisen bank

5.2 V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

5.3 Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Vyjma předem dohodnuté platby týkající se nákupu a zřízení služeb, které souvisí se započetím práce na daném dílu. V takovém případě kupující obdrží samostatnou fakturu vztahující se k účelu úhrady na zřízení požadované služby. Tato faktura neslouží a není fakturou zálohovou. Vztahuje se k samostatné činnosti a zřízení náležitých prvků, které se týkají zhotovení celého díla.

5.4 Předáním díla a uzavřením obchodu se rozumí finální prezentace a prohlídka požadovaného díla, které si společně projdeme a zkontrolujeme dle  všech bodů zadání.
V tomto bodě vystavuji kompletní fakturu na předem přesně dohodnutou částku.

5.5 Po připsání celé částky na můj účet, předávám od zhotoveného díla: “Klíče”, čímž se rozumíunikátní přihlašovací identifikační údaj. Zpravidla: uživatelské jméno a heslo, které se vztahuje ke všem potřebným účtům, zřízeným s daným dílem kupujícímu jak vytvořených, zakoupených, nebo zprostředkovaných třetí stranou. V tento okamžik kupující nabývá vlastnické právo a prodávající již nenese žádnou zodpovědnost za nedodržení, nesplnění, nebo porušení podmínek/pravidel pro vedení takové služby: (internetové stránky, fóra, chat platformy, e-shopu, blogu, uložiště aj.) v případě porušení autorského práva, uvedení nepravdivých údajů, plagiátorství, kopírování, nebo uvedením či použitím jakýchkoliv informací, které jsou v rozporu s českou legislativou a právním ustanovením České republiky a to i v situaci, že na žádost, nebo z dobré vůle zůstanu v dané službě jako její správce, nebo majitel nadále v držení doménového jména, e-mailových klientů a webhostingu. Plný rozsah případně vzniklých škod ve všech ohledech nese kupující. V případě zřeknutí práva na plnou zodpovědnost všech mou vytvořených a zajištěných služeb, nebo jakoukoliv spoluúčast může kupující písemně sepsat do žádosti o opuštění a kompletního předání díla včetně všech jeho součástí, kdy písemně oznamuje, že si nepřeje další spolupráci, nebo jakoukoliv moji účast, zásah, držení nebo vlastnění patřičného díla a to na moji adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Pakliže tak neučiní, jakákoliv má další případná spolupráce, nebo spolu vedení uživatelského účtu, jeho správy, držení v osobním vlastnictví apod, se nedá brát za spoluúčast z mé strany a netýká se mě v žádném bodě výše zmíněném ohledně případně vzniklé škody.  Po skončení této sedmi denní ochranné lhůty bez obdržení výlučného ukončení mé spolupráce zaslané písemně na moji adresu se zříkám jakékoliv zodpovědnosti a kupující s tím plně souhlasí.

5.6 Po odeslání, předání, nebo sdělení těchto přihlašovacích údajů v jakékoliv podobě (bude zaznamenáno) nenesu žádnou zodpovědnost za ztrátu, odcizení, vykradení, napadení, nebo zneužití těchto údajů třetí stranou, osobou předem neprověřenou, nebo z důvodu přepsání heslového klíče na nižší stupeň zabezpečení.

5.7 Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu .

5.8 Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.

6. Odstoupení od smlouvy

6.1 Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

6.2 Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů ode dne převzetí objednávky.

6.3 Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy

při poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

6.4 O dodávce služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy. Týká se pouze služeb poskytovaných třetí stranou v mém užití a poskytnutí ke zhotovením díla.

6.5 O dodávce služeb, které byly upraveny podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

6.6 Dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán
s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

6.7 Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení
o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

6.8 Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

6.9 Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do
14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky které od něho přijal,
a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí, písemně, nebo elektronicky si to potvrdí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

6.10 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující služby obsahující duševní materiál, nebo fyzické klíče k dílu předá nebo prokáže, že je prodávajícímu odeslal a nevytvořil žádné jiné kopie, nebo přihlášení

7. Doručování

7.1 Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, nebo písemně na adresu uvedenou v těchto podmínkách.

7.2 Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou, nebo fyzickou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho e-mailové schránce po obdržení objednávky, nebo zpětně na fyzickou adresu na základě uvedených informací v psané podobě.

8. Ujednání

8.1 Prodávající je oprávněn k prodeji služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3 Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu
a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

9.4 Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového prostředí webu, nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetových stránek používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetové stránky a užívat je, nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

9.5 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst.
2 občanského zákoníku.

9.6 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím
v elektronické podobě a není přístupná žádné jiné osobě, nebo straně.

9.7 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat bez předem daného oznámení. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

9.8 Současně s obdržením fakturace od prodávajícího vyjadřuje kupující souhlas s těmito obchodními podmínkami, které jsou dostupné a veřejné na webové adrese prodávajícího: www.bennykrobot.cz/obchodni-podminky a stvrzuje tím platnost
a těchto podmínek v plném znění společně s pravidly pro GDPR, COOKIE soubory
a dokumentací pro čestné prohlášení pravidel spolupráce.

9.9 Odkazy:

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 20. 3. 2020

Obchodní podmínky v PDF

Zpět na hlavní stranu

Kontaktní informace

Benny Krobot

Právní forma:
Fyzická osoba podnikající dle
živnostenského zákona

Tel: +420 608 963 019

Email: info@bennykrobot.cz 
- fakturace@bennykrobot.cz

IČO : 09015621
Nejsem plátce DPH

Adresa sídla:
Vřesová 3630/9
Hodonín
69501

Datová schránka: ID schránky:
zzpvx9u

Zapsán v živ. rejstříku vedeném na
Městském úřadě v 
Hodoníně,
Národní třída 373/25, 69501

Realizace

 

Tvorba webu - e-shopu

Sociální sítě

Reklama

Školení, IT kurzy

Oprava SW a HW (notebooky, tablety, telefony, tiskárny)

K zastižení:
Po - Pá (15:00 - 19:00)
na výše uvedeném telefonním čísle

Copyright © 2023 všechna práva vyhrazena www.bennykrobot.cz